میخچه پا

میخچه پا ، ضایعه ای به شکل پینه از پوست مرده است که در سطح نازک بدون موی پوست در پشت پنجه یا میان انگشتان یا در کف پا ظاهرمیشود.

عصب سیاتیک

 


عصب سیاتیک ، طولانی ترین عصب نخاعی بدن است که از لگن تا انتهای پا کشیده شده و هر نوع فشار سبب تحریک و درد آن میشود. درواقع سیاتیک به وضعیتی گفته میشود که دردهایی از پشت باسن شروع و تا پشت ران و ساق پا تیر میکشد.